Geir Heivoll

Geir Heivoll er professor ved Politihøgskolen. Han forsker på politi, straff og strafforfølgning, særlig fra rettshistoriske perspektiv og med vekt på forholdet mellom rett, legitimitet og makt. Foruten en rekke artikler har han publisert flere bøker om straff og strafforfølgning, blant annet Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (2014), Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (2017) og Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere (2018).

Titler av Geir Heivoll